„Energy Efficiency Workshop 2014+“

(organizované v rámci projektu cezhraničnej spolupráce SK-AT) 02.12.2014  Austria Trend Hotel Bratislava

Zhrnutie:

Na tomto podujatí a výmene skúseností sa diskutovalo o rôznych prístupoch pri implementácii zákona. Pálčivá téma, ktorá sa  01.01.2015 stane pre mnohé podniky záväznou, obsahuje ešte niekoľko kontroverzných názorov a neobjasnených formulácií otázok. Mnohé v zákonoch (tak v Rakúsku, ako aj na Slovensku) bolo najprv načrtnuté len v hrubých rysoch. Pri správnom zavedení sa ukáže, ako napr. príslušné monitorovacie miesta vypočítavajú a hodnotia doteraz, príp. v budúcnosti prijaté opatrenia energetickej efektívnosti.  Otvorené naďalej zostáva, kto bude musieť zaplatiť za zvýšenie / zlepšenie energetickej efektívnosti? Bude to napokon opäť spotrebiteľ? Ako je možné zjednotiť energetické úspory a hospodársky rast? Ako sú možné zmeny v správaní v bode zachovania zdrojov aj u širšieho obyvateľstva?

 

Pár fotografií z podujatia nájdete aj pod záložkou "FOTO"!

 

Ďalšie informácie z podujatia nájdete  >>tu<<

 

S pozdravom,

projektový tím EXREN.

 

Energetická efektívnosť 2014+

Termín:

02.12.2014, 9:00 - 13:00

Miesto:

Austria Trend Hotel Bratislava

 

Obsahovým ťažiskom tohto podujatia je téma "Inovácie vďaka energetickej efektívnosti". Cieľom má byť opis rôznych úloh aktérov - na jednej strane výrobcov/ poskytovateľov energie a na druhej strane podnikov z rôznych odvetví ako spotrebiteľov energie - v procese energetickej efektívnosti na základe praktických príkladov a diskusia o procese implementácie smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti. Na tomto podujatí sa majú spoločne so zástupcami z oblasti politiky a manažmentu, s aktérmi a multiplikátormi energetického hospodárstva, spracovať skúsenosti a návrhy, ako aj otázka, ako sa bude vyvíjať budúca trvalo udržateľná spolupráca medzi výrobcami, spotrebiteľmi a podnikmi ostatných hospodárskych odvetví v pohraničí, ktorá sa potom v nasledujúcej diskusii ďalej rozvinie a zverejní.

 

Po otvorení diskusie pánom Martinom Tornerom ( regionálny manažér pre otázky podnebia a modelov regiónu Römerland Carnuntum) nasledujú najprv tri hlavné prejavy, ktoré objasňujú tému implementácie smernice o energetickej efektívnosti z hľadiska ministerstva a regulátora v kontexte povinností a perspektív pre dodávateľov energie a spotrebiteľov. Hneď potom pozývame účastníkov/účastníčky na spoločnú nadnárodnú diskusiu pri dvoch paralelných okrúhlych stoloch o úlohách spotrebiteľov a výrobcov energie aj z hľadiska podnikov. V záverečnom pódiovom kole sa má prerokovať otázka, čo robí inovácie v kontexte energetickej a výrobnej efektívnosti inými a mimoriadnymi a do akej miery sú potrebné zmeny v dotácii.


Prihlásenie: podujatie sa už uskutočnilo

 

Organizátori:

Energiepark Bruck/ Leitha, EnergyCenter Bratislava, SAPI, Pöchhacker Innovative Consulting

„Energy Efficiency Workshop 2014+“

(im EU Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit SK-AT)
02.12.2014  -  Austria Trend Hotel Bratislava

 

Zusammenfassung:

Bei der Veranstaltung und dem Erfahrungsaustausch wurden die verschiedenen Ansätze in der Implementierung des Gesetzes  diskutiert. Das brandaktuelle Thema, welches am 01.01.2015 für viele Unternehmer zur Verpflichtung wird, beinhaltet noch einige kontroverse Meinungen und ungeklärte Fragestellungen. Vieles in den Gesetzen (sowohl in Österreich als auch der Slowakei) ist vorerst nur grob skizziert worden. In der konkreten Umsetzung wird sich zeigen, wie bspw. die jeweiligen Monitoringstellen die bisher bzw. zukünftig gesetzten Energieeffizienzmaßnahmen berechnen und bewerten. Offen bleibt weiterhin, wer wird für die Energieeffizienzsteigerung /-verbesserungen zahlen muss? Wird es letztendlich wieder der Konsument sein? Wie lassen sich Energieeinsparungen und Wirtschaftswachstum miteinander vereinen? Wie sind Verhaltensänderungen in Punkto Ressourcenschonung auch in der breiten Bevölkerung möglich?

 

Bitte finden Sie einige Impressionen der Veranstaltung in der Fotogalerie!

Für weitere Informationen von der Veranstaltung >>hier klicken<<

 

Es grüßt Sie recht herzlich das EXREN Projektteam.

Impuls-Workshop Energieeffizienz 2014+

Termin

02.12.2014  -  (09:00 bis 13:30)

Ort:

Austria Trend Hotel Bratislava

 

Der inhaltliche Schwerpunkt des Workshops ist die "Energieeffizienz-Richtlinie 2014+“. Ziel der Veranstaltung soll es sein, die verschiedenen Rollen der Akteure – als Produzent/ Bereitsteller von Energie einerseits und als Energieverbrauchender Unternehmer in verschiedenen Branchen andererseits – im Energieeffizienzprozess anhand von praktischen Beispielen zu beschreiben und den Implementierungsprozess der Energieeffizienz-Richtlinie zu diskutieren. Erfahrungen und Ansätze, sowie die Frage wie sich eine zukünftige nachhaltige Zusammenarbeit zwischen Erzeugern, Verbrauchern und Unternehmen anderer Wirtschaftsbereiche im Grenzgebiet Slowakei und Österreich gestalten lässt, sollen in dieser Veranstaltung gemeinsam mit VertreterInnen aus Politik und Verwaltung, energiewirtschaftlichen Akteuren und Multiplikatoren aufgearbeitet sowie in einer Diskussion weiterentwickelt und zugänglich gemacht werden.

Nach einem Eröffnungsgespräch durch Herrn Martin Torner (Klima- und Modellregionsmanager des Römerlandes Carnuntum), folgen zunächst drei Impulsvorträge, die das Thema Implementierung der Energieeffizienz-Richtlinie aus Sicht von Ministerien und Regulator, im Kontext Verpflichtungen und Perspektiven, für Energieversorger und Verbraucher beleuchten. Anschließend sind die TeilnehmerInnen eingeladen, die oben beschriebenen Rollen der Energieverbraucher und Energieerzeuger grenzüberschreitend und aus Unternehmenssicht gemeinsam mit Experten zu diskutieren. 

 

Anmeldung: die Veranstaltung ist bereits abgeschlossen

 

Veranstalter: 

Energiepark Bruck/ Leitha, EnergyCenter Bratislava, SAPI, Pöchhacker Innovative Consulting