22.12.2014 00:00

Impulz-workshop – Energetická efektívnosť 2014 + 02.12.2014 v Bratislave

02.12.2014 zorganizovali Energiepark Bruck / Leitha, Energy Center Bratislava a Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) podujatie „Workshop Smernica energetickej efektívnosti 2014+“. Cieľom tohto podujatia by malo byť popísať rôzne úlohy aktérov – výrobcu / poskytovateľa energie na jednej strane a podnikov spotrebujúcich energiu v rôznych odvetviach na strane druhej v procese energetickej efektívnosti pomocou praktických príkladov a diskutovať o procese zavedenia smernice o energetickej efektívnosti na cezhraničnej úrovni. Skúsenosti a prístupy, ako aj otázka, ako je možné formovať spoluprácu medzi výrobcami, spotrebiteľmi a podnikmi iných hospodárskych oblastí v pohraničnom území Slovenska a Rakúska by mali byť vypracované na tomto podujatí spolu so zástupcami z politiky a správy, aktérmi v oblasti energetického hospodárstva a multiplikátormi, ako aj ďalej rozvinuté a sprístupnené v diskusii.

 

24.09.2014 00:00

Letný tábor „Energy Busters“ bude vyznamenaný ako dekádový projekt OSN

Projekt EXREN dostane vyznamenanie ako dekádový projekt OSN, ktorý navrhuje odborná rada "Vzdelanie pre trvalo udržateľný rozvoj" Rakúskej komisie UNESCO. Projektový tím sa veľmi teší z tohto ocenenia projektových činností a ambícií. S vyznamenaním projektu je spojené odovzdanie loga Dekády OSN, ktoré môže používať pri styku s verejnosťou nielen Energetický park Bruck/Leitha, ale aj projektoví partneri. Tím ďakuje "Programu za cezhraničnú spoluprácu Slovensko - Rakúsko 2007-2013", všetkým zúčastneným projektovým partnerom a podporovateľom, ako aj všetkým účastníkom ročníka 2014, bez ktorých by letný kemp "Energy Busters" len ťažko mal úspech.


21.08.2014 00:00

Tohtoročný záver Energy Busters

Prvé dva termíny letného kempu "Energy Busters" sme úspešne absolvovali. Za nami ležia dva vzrušujúce a živé týždne bohaté na skúsenosti a tím ďakuje na tomto mieste za úžasné skúsenosti, ktoré tu môžu byť nadobudnuté.  Dúfame, že program všetkých zaujal a že to bolo veľmi poučné obdobie.

 

Teraz sa však sústreďujeme už na ďalší rok, v ktorom sa dúfajme, tiež bude konať ENERGY BUSTERS!!!!


11.08.2014 00:00

2. termín Energy Busters (11.08.-15.08.2014)

Týždeň plný zábavy, akcií a dobrodružstva. Druhé kolo letného kempu "Energy Busters" začalo úspešne. Celkove sa ho tento krát zúčastňuje 25 mladých ľudí zo Slovenska a Rakúska, aby spoločne a hravou formou objavovali obnoviteľné energie.

 

Všetkým mladým ľuďom a ich sprievodcom želáme veľa zábavy!!!


07.07.2014 00:00

1. termín Energy Busters (07.07. - 11.07.2014)

Prvé kolo letného kempu Energy Busters začína svoju svetovú premiéru 07.07.2014. Projekt EXREN vytvoril mladým ľuďom pestrý program, pozostávajúci z poznávacích hier, hodín experimentovania, výletov, workshopov a mnoho ďalšieho. Zábava, oddych a akcie počas letných prázdnin nemôžu pritom tiež chýbať. Ale aj o to sa postaráme.

 

Nezostáva nám nič iné len popriať všetkým účastníkov veľmi veľa zábavy.


03.04.2014 14:38

Tlačová správa o letnom tábore Energy Busters

Deti, ktoré sa chcú orientovať na študijné odbory spojené s energetikou a ochranou životného prostredia, môžu získať cennú inšpiráciu na letnom tábore Energy Busters. Bude sa konať začiatkom júla neďaleko slovensko-rakúskych hraníc a predstavuje súčasť medzinárodného projektu EXREN. Deti od 13 do 15 rokov z Bratislavského kraja sa môžu ešte stále prihlásiť!


Tlačová správa

22.12.2014 00:00

Impuls-Workshop - Energieeffizienz 2014 + am 02.12.2014 in Bratislava

Am 02.12.2014 lud der Energiepark Bruck/ Leitha, das Energy Center Bratislava und die Slowakische Assoziation für Photovoltaik Industrie (SAPI) zur Veranstaltung „Workshop Energieeffizienz-Richtlinie 2014+“. Ziel der Veranstaltung sollte es sein, die verschiedenen Rollen der Akteure – als Produzent/ Bereitsteller von Energie einerseits und als Energieverbrauchender Unternehmer in verschiedenen Branchen andererseits – im Energieeffizienzprozess anhand von praktischen Beispielen zu beschreiben und den Implementierungsprozess der Energieeffizienz-Richtlinie länderübergreifend zu diskutieren. Erfahrungen und Ansätze, sowie die Frage wie sich eine zukünftige nachhaltige Zusammenarbeit zwischen Erzeugern, Verbrauchern und Unternehmen anderer Wirtschaftsbereiche im Grenzgebiet Slowakei und Österreich gestalten lässt, sollten in dieser Veranstaltung gemeinsam mit VertreterInnen aus Politik und Verwaltung, energiewirtschaftlichen Akteuren und Multiplikatoren aufgearbeitet sowie in einer Diskussion weiterentwickelt und zugänglich gemacht werden.

 

24.09.2014 00:00

24.09.2014 - News: Sommer-Camp „Energy Busters“ wird als UN-Dekadenprojekt ausgezeichnet

Das EXREN Projekterhält die Auszeichnung als ein UN-Dekaden Projekt, welches durch den Fachbeirat „Bildung für Nachhaltige Entwicklung der Österreichischen UNESCO-Kommission vorgeschlagen wird. Das Projektteam freut sich außerordentlich über diese Würdigung der Projektaktivitäten und Projektambitionen. Mit der Auszeichnung des Projektes ist die Vergabe des Logos der UN-Dekade verbunden, welches der Energiepark Bruck/ Leitha sowie die Projektpartner für die Öffentlichkeitsarbeit verwenden können. Das Team bedankt sich beim „Programm zur grenzüberschreitende Zusammenarbeit Slowakei – Österreich 2007-2013“, bei allen beteiligten Projektpartnern und  Unterstützern, sowie bei allen Teilnehmern des Jahrganges 2014 ohne die das Sommer Camp „Energy Busters“ nur schwer ein Erfolg gewesen wäre.

 

21.08.2014 00:00

Energy Busters kommt zum Abschluss

Die ersten beiden Termine des Sommer Camps "Energy Busters" sind erfolgreich absolviert. Es liegen zwei aufregende, erfahrungsreiche und lebendige Wochen hinter uns und das Team bedankt sich an dieser Stelle für die wunderbaren Erfahrungen, die hier gesammelt werden konnten. Wir hoffen, es hat allen viel Spaß gemacht und es war doch eine lehrreiche Zeit.

 

Wir konzentrieren uns nun auf das kommende Jahr in dem es dann hoffentlich wieder heißt: ENERGY BUSTERS!!!!

11.08.2014 00:00

Energy Busters Termin 2 (11.08.-15.08.2014)

Eine Woche voll Spaß, Aktion und Abenteuer. Der zweite Durchgang des Sommer Camps "Energy Busters" ist erfolgreich gestartet. Insgesamt sind dieses Mal 25 Jugendliche aus der Slowakei und Österreich mit dabei, um gemeinsam und spielerisch die Erneuerbaren Energie zu entdecken.

 

Wir wünschen allen Jugendlichen und den Betreuern viel Spaß!!!

 

07.07.2014 00:00

Energy Buster Termin 1 (07.07. - 11.07.2014)

Der erste Durchgang der Energy Busters SommerCamp Serie startet am 07.07.2014 zu seiner Weltpremiere. Das EXREN Projekt hat den Jugendlichen dabei ein buntes Programm geschneidert, bestehend aus Kennenlern-Spielen, Experimentier-Stunden, Ausflügen, Workshops und vielem mehr. Dabei soll natürlich der Spaß, die Erholung und die Aktion in den Sommerferien nicht zu kurz kommen. Aber auch dafür wird gesorgt werden.

 

Es bleibt uns nichts anderes übrig, als allen Teilnehmern viel viel Vergnügen zu wünschen.

 

Energy Busters!!!!!

 

 

Durchsuchen