Kto sme?

Letný tábor ENERGY BUSTERS je zaradený ako súčasť projektu EXREN - EXplore Renewable ENergy, podporeného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA - RAKÚSKO 2007-2013 a realizovaný partnermi Energiepark Energiepark Bruck/Leitha (AT), Eneretické cetrum Bratislava (SK) a Slovenskou asociáciou fotovoltického priemyslu - SAPI (SK).

Odborné a pedagogické vedenie má na starosti Vysoká škola pedagogická v oblasti poľnohospodárstva a životného prostredia so sídlom vo Viedni.

Vedúci tábora

 

 

 

 

 

 

Barbara Mertin

Správkyňa národného parku Donau-Auen a  a odborníčka na bobrov, známa pod prezývkou Beaver Bärbl


Ako teenager som bola v roku 1984 priamo pri blokáde Hainburgských luhov a od tej doby som s oblasťou dunajských lesov východne od Viedne nerozlučne spojená. V roku 1991 som zorganizovala svoj prvý sprievod územím dnešného národného parku. Po viac ako 20 rokoch som vďačná, že sa moje hobby stalo aj mojou prácou. Akoby by mi moje povolanie správcu národného parku bolo predurčené. Okrem toho pracujem ako dobrovoľný sprievodca prírodou, tréner a konzultant a organizujem  študijné pobyty v národnom parku pre manažérov ochrany prírody zo zahraničia. Mojím cieľom je našich návštevníkov (predovšetkým najmladších) nadchnúť pre prírodu a jej ochranu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabell Vogl

Projektová spolupracovníčka a ročníková vedúca

 

Po štúdiu na Pôdoznaleckej univerzite a následnom pedagogickom štúdiu som sa zamestnala na Vysokej škole pedagogickej pre oblasť poľnohospodárstva a životného prostredia, kde ako vedúca projektu "Pracovné pozície s orientáciou na životné prostredie a trvalú udržateľnosť života" podporujem žiačky a žiakov druhého stupňa základných škôl pri výbere ich budúceho povolania. V rámci aktivít v oblasti vzdelávania o životnom prostredí pracujem s mnohými skupinami. Vždy ma pri tom poteší stále rastúci záujem a pozitívny vzťah mladých ľudí k nášmu životnému prostrediu. Sama rada trávim čas v prírode a medzinárodné projekty ako je letný tábor sú pre mňa výzvou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karol Galek

Koordinátor projektov cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom

 

Už počas svojich školských rokov sme sa s kamarátmi radi hrali na indiánov a dobrodružstvo hľadali v neďalekých lesoch Malých Karpát. Pozitívny vzťah k prírode som si neskôr pracovne spojil s obnoviteľnými zdrojmi energie, o ktorých som mal možnosť dozvedieť sa viac nielen počas štúdia, ale neskôr aj v práci na pozícií koordinátora cezhraničných projektov medzi Slovenskom a Rakúskom v združení Energiepark Bruck/Leitha. Ako hrdý otec dvoch detí, ktoré už od malička zaúčam do tajov fascinujúceho sveta energií, by som tento chcel predstaviť všetkým účastníkom tábora ENERGY BUSTERS.

 

 

Partneri

 

Energiepark Bruck/Leitha - od roku 1995 sa Energiepark úspešne podieľa na projektoch v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ochrany klímy a životného prostredia, ako aj regionálneho rozvoja. Stredobodom nášho záujmu a aktivít sú obnoviteľné zdroje v akejkoľvek zmysluplnej forme. Sme presvedčený, že iba cez vzájomné spolupôsobenie trvalo udržateľných foriem energie je možné dosiahnuť novú a lepšiu energetickú budúcnosť.

 

Energy Centre Bratislava - sme občianskym združením, ktorého história sa datuje už od roku 1992. Naším primárnym zameraním je propagácia a uvádzanie energetickej efektivity ako aj obnoviteľných zdrojov energie do praxe.  Podporujeme inovatívne energetické technológie, organizujeme vzdelávacie podujatia. Jedným z našich hlavných cieľov je asistencia pri projektoch využívania obnoviteľných zdrojov energie.

 

Slovak Association of Photovoltaik Industry (SAPI) - pri založení v roku 2010 sme si za za cieľ stanovili trvalo udržateľnú podporu všetkých obnoviteľných zdrojov energie a rozvoj fotovoltického priemyslu. Zároveň sme partnerom pre širšiu odbornú aj verejnú diskusiu pri tvorbe podnikateľského prostredia v tomto odvetví.

 

Hochshule für Agrar und Umweltpädagogik - sme terciárnou inštitúciou pre vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie v pôsobnosti Ministerstva pre poľnohospodártvo, lesné hospodárstvo, životné prostrede a vodné hospodárstvo a Ministerstva vzdelávania, umenia a kultúry. Naším hlavným poslaním je pôsobnenie ako vedecké kompetenčné centrum "zelenej pedagogiky" a ako inovatívna partnerská inštitúcia pre vzdelávanie a poradenstvo pri projektoch so zameraním na oblasť poľnohospodárstva a životného prostredia.

 

Wer sind wir?

 

Das SommerCamp ENERGY BUSTERS wird durch das Projekt EXREN - EXplore Renewable ENergy im Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit SLOWAKEI - ÖSTERREICH 2007-2013 unterstützt und wird vom Energiepark Bruck/Leitha, Energy Centre Bratislava und Slovak Association of Photovoltaik Industry angeboten. Als konzeptionelle Unterstützung und für die pädagogischen Aspekte des Projektes besteht eine Kooperation mit der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik.

 

Betreuung

Barbara Mertin

Donau-Auen Rangerin der ersten Stunde und Biber-Expertin, bekannt unter dem Spitznamen Biber-Bärbl.

 

Als Teenager 1984 durch die Hainburger Au-Besetzung geprägt und seitdem mit den Donau-Auen östlich von Wien untrennbar verbunden, leitete ich bereits 1991 meine erste Führung auf dem Gebiet des heutigen Nationalparks. Mehr als 20 Jahre später kann ich dankbar sagen, ich konnte mein Hobby zum Beruf machen. Meine Berufung zum Ranger erschien vorbestimmt. Darüber hinaus arbeite ich freiberuflich als Naturführerin, Trainerin & Referentin und organisiere Nationalpark-Studienreisen für Schutzgebietsmanager aus dem Ausland. Unsere BesucherInnen (vor allem die Jüngsten) für den Nationalpark Donau-Auen zu begeistern, ist meine Leidenschaft.

 

 

Isabell Vogl

Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, Projektmitarbeit und Lehrgangsleitung

 

Nach meinem Studium an der Universität für Bodenkultur und einem anschließenden Umweltpädagogikstudium arbeite ich nun an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik. Als Leiterin des Projektes „Berufsorientierung mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsbezug“ unterstütze ich Schülerinnen und Schüler aus der Sekundarstufe I (Neue Mittelschule) bei der Berufswahl. Durch meine Aktivitäten aus dem Bereich der Umweltpädagogik arbeite ich viel mit Gruppen. Dabei freue ich mich immer wieder, das Umweltbewusstsein und das Interesse an der Natur bei Jugendlichen zu wecken. Ich selbst verbringe gerne meine Zeit im Grünen und finde internationale Projekte wie dieses Sommercamp äußerst interessant.

 

 

Karol Galek

Projektkoordinator bei grenzüberschreitenden Projekten zwischen Österreich und der Slowakei

 

Während meiner Jugend habe ich am Wochenende in den wunderschönen Wäldern der Kleinen Karpaten Abenteuer gesucht. Der Schutz der Umwelt liegt mir daher sehr am Herzen, weil es Refugium für die Schönheit des Lebens ist.  Daher interessiere ich mich sehr für erneuerbare Energiequellen, die ich während meines Studiums kennengelernt habe. Auch beim Job im Energiepark Bruck/Leitha als Koordinator für grenzüberschreitende Projekte zwischen der Slowakei und Österreich beschäftige ich mit erneuerbarer Energie. Als stolzer Vater von zwei Kindern möchte ich die Welt der Energie allen TeilnehmerInnen des Sommercamps ENERGY BUSTER gerne vorstellen.

 

Partner

 

Energiepark Bruck/Leitha - Seit 1995 engagiert sich der Energiepark mit Erfolg in Projekten im Bereich erneuerbare Energie, Klima- und Umweltschutz, sowie regionale Entwicklung. Im Mittelpunkt unseres Handelns steht die Beschäftigung mit allen Formen erneuerbarer Energie. Wir sind überzeugt, dass nur durch ein  Zusammenspiel aller nachhaltiger Energiequellen, eine neue – bessere – Energiezukunft zu erreichen ist.

 

Energy Centre Bratislava - Ist ein öffentlicher Verein, dessen Geschichte bis 1992 zurück reicht. Primärer Fokus ist die Förderung und Vermarktung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien in der Praxis. Der Verein unterstützt innovative Energietechnologien und organisiert Bildungsveranstaltungen. Eines der Hauptziele ist es, Projekte im Bereich erneuerbarer Energien zu unterstützen.

 

Slovak Association of Photovoltaik Industry - Der slowakische Verband der Photovoltaik-Industrie (SAPI) hat seit seiner Gründung im Jahr 2010 das Ziel, der nachhaltigen Unterstützung für alle erneuerbaren Energiequellen und die Entwicklung der Photovoltaik-Industrie. Er ist auch ein Partner der breiten beruflichen und öffentlichen Debatte in der Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Branche.

 

Hochshule für Agrar und Umweltpädagogik -  Ist eine tertiäre Aus- und Weiterbildungseinrichtung der Bundesministerien für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und für Unterricht, Kunst und Kultur. Sie versteht sich als wissenschaftliches Kompetenzzentrum für die „Grüne Pädagogik" und als eine innovative Partnerinstitution für Bildungs- und Beratungsprojekte im Agrar- und Umweltbereich.